Saturday, May 24, 2014

ความตายและครอบครัว

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาบ่น เรื่อง ความตายและครอบครับ อะไรครับคือ

เรื่องความตายและครอบครัวความตาย หมายถึง การจบสิ้นแล้วของชีวิต

หรือการหมดทุกข์บนโลกมนุษย์ครอบครัว หมายถึง องค์ประกอบแห่ง

ความรักที่นำมาสร้างสิ่งเล็ก ๆ ที่มีคุณภาพต่อไปในสังคมและประเทศ

ชาติเราเรียนหนังสือหรือได้รับรู้กันมามากเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต, การ

เข้าใจชีวิต, การดูแลชีวิต หรืออื่น ๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่คนเราไม่

อยากจะรับรู้หรือเวลาพูดแล้วเห็นว่าไม่ดี ไม่พูด นั่นคือ ความตายปัจจุบันผมว่าการตายเป็นสิ่งที่ยากและง่ายพอ ๆ กัน เพราะคนเราที่เกิด

มาทุกคนต้องตายทุกคนไม่ว่าจะตายแบบใด เช่น ฆ่าตัวตาย, อุบัติเหตุ, 

ตายอย่างธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการตายเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับกรรมของแต่

ละท่านผมว่าเราควรที่จะต้องเตรียมตัวตายอย่างมีคุณค่าดีกว่าครับ และ

นั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่นที่เราจะต้องตายหรือชีวาวายอย่างมีคุณค่านั้นก็คือ  

"คุณดูแลตัวเราเอง และครอบครัวของเราหรือตนเองดีแล้วหรือยัง

ซึ่งถ้าตอบว่าไม่ ก็จงรีบกลับไปเตรียมตัวนะครับ เพราะชีวิตของคนเรานั้น

ไม่แน่นอน ไม่ว่าจะจัดเตรียมความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัวหรือคน

ที่เรารักแล้วหรือยัง ถ้าใครมีครอบครัวที่มีลูกที่น่ารักก็จงอย่าลืมรีบสร้าง


 ความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ว่า

ท่านจะรวยหรือจนก็สามารถนำหลักการนี้ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

(ยังคงเป็นความคิดเห็นส่วนตัว)


No comments:

Post a Comment