Thursday, January 13, 2011

ท่านตายแล้วไปไหน

           มนุษย์เราเกิืดมาทุกคนล้วนแต่มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วลิขิตไว้แล้วทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น สัตว์, คน, คนรวย, คนจน, พระอรหันส์ เป็นต้น และอยากให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีใครหนีกรรมดีและกรรมชั่วได้พ้น พอกล่าวถึงกรรมดีและกรรมชั่ว อยากให้ทุกคนพึงระลึกเสมอว่า ท่านทำงานเก็บเงินก็จะมีการฝากเงินไว้ที่ธนาคารและเมื่อเวลาท่านไปเบิกเงินก็ไปที่ธนาคาร และท่านก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะฝากเงินของท่านไว้กี่ธนาคาร ธนาคาร A ฝากเยอะหน่อย ส่วนธนาคาร B ฝากพอใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมดีและกรรมชั่วก็เช่นเดียวกัน ท่านกระทำกรรมดีมาก ก็เปรียบเสมือนมีเงินฝากมาก ท่านทำกรรมดีน้อยก็เปรียบเสมือนมีเงินฝากน้อย และถ้าท่านทำกรรมชั่วมากท่านก็เหมือนมีหนี้สินมาก และถ้าท่านทำกรรมชั่วน้อยก็เปรียบเสมือนมีหนี้สินน้อยสามารถแก้ไขได้ท่าน ดังนั้น อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่าใครก็สามารถมีเงินเก็บมากและน้อยได้ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละบุคคล

No comments:

Post a Comment